การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

จ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการฏิบัติหน้าที่ราชการ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย

สำรวจเก็บภาษี ป้าย โรงเรือน ค้าขยะ หมู่ 3 บ้าน หนองโจด

ออกสำรวจเก็บภาษี หมู่ 8 กับหมู่ 12 บ้านฝั่งแดง

ออกสำรวจเก็บภาษี หมู่ 8 กับหมู่ 12 บ้านฝั่งแดง

 

ออกสำรวจเก็บภาษี หมู่ 5 บ้านหนองเบ็น หมู่ 3 บ้านหนองโจด

ออกสำรวจเก็บภาษี หมู่ 5 บ้านหนองเบ็น หมู่ 3 บ้านหนองโจด

ออกสำรวจเก็บภาษี หมู่ 5 บ้าน หนองเบ็น

ออกสำรวจเก็บภาษี หมู่ 5 บ้าน หนองเบ็น

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานกองการศึกษา เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานกองการศึกษา เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

การประชุมคณะทำงานยกร่างเทศบัญญัติและพิจารณาบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมเทศบัญญัติ