ประกาศ ให้พนักงานเทศบาลพ้นจากราชการ

ประกาศ ให้พนักงานเทศบาลพ้นจากราชการ

กองสาธาฯร่วมกับรพ.พังโคนและปลัดเสถียร ออกตรวจแนะนำร้านค้าเกี่ยวกับ พรบ.สุรา/บุหรี่

กองสาธาฯร่วมกับรพ.พังโคนและปลัดเสถียร ออกตรวจแนะนำร้านค้าเกี่ยวกับ พรบ.สุรา/บุหรี่

แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองเบ็ญ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองเบ็ญ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ฝึกซ้อมแผนไฟไหม้และป้องกันเด็กจมน้ำ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ฝึกซ้อมแผนไฟไหม้และป้องกันเด็กจมน้ำ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก…เทศบาลตำบลไฮหย่อง

การตรวจรับการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม ประจำปี 2562

สรุปผล

การตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Enviromental Health Accreditation:EHA)ประจำปี 2562

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกจัดนิทัศการและฝึกอบรมการคัดแยกขยะให้กับเยาวชนในโรงเรียนพังโคนวิทยาคม

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกจัดนิทัศการและฝึกอบรมการคัดแยกขยะให้กับเยาวชนในโรงเรียนพังโคนวิทยาคม

ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่องพร้อมด้วยหน่วยงานราชการอื่นเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ จังหวัดสกลนคร

คณะผู้บริหารข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่องพร้อมด้วยหน่วยงานราชการอื่น

เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ จังหวัดสกลนคร