คณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไฮหย่อง

คณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไฮหย่อง

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ ๘ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ ๘ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

 

โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลส์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 208 เมตร หนา 0.05 เมตร บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ ๑๒-หมู่ที่ ๑๗ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลส์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 208 เมตร หนา 0.05 เมตร บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ ๑๒-หมู่ที่ ๑๗ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภา เทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วัน ศุกร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภา เทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วัน ศุกร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลไฮหย่องและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลไฮหย่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ โดยมีท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลไฮหย่องและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลไฮหย่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ โดยมีท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐ เมื่อวัน จันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐ เมื่อวัน จันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องมอบหมายท่านรองฯไพวรรณ์ นวนสีแก้ว ร่วมพิธีลงนาม mou ลดการใช้ถุงพลาสติกและการจัดการขยะอินทรีย์ตามโครงการจังหวัดสกลนคร สะอาด พื้นที่อำเภอพังโคน

นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องมอบหมายท่านรองฯไพวรรณ์ นวนสีแก้ว ร่วมพิธีลงนาม mou ลดการใช้ถุงพลาสติกและการจัดการขยะอินทรีย์ตามโครงการจังหวัดสกลนคร สะอาด พื้นที่อำเภอพังโคน

แผนปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

https://www.youtube.com/watch?v=WCTMYjR0NJk

คำสั่งแต่งฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล