ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวัน พุธ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล)

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวัน พุธ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล)

การกำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่องกำหนดการ วัน เวลา สถานที่การสอบคัดเลือพนักงานเทศบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน จัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย วันลอยกระทงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติไทย ในวัน จันทร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ริมหนองน้ำหนองแวง ม.๑ ต.ไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน จัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย วันลอยกระทงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติไทย ในวัน จันทร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ริมหนองน้ำหนองแวง ม.๑ ต.ไฮหย่อง

วันที่ 12 พ.ย.2562 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการศยช.ตำบลไฮหย่องร่วมดำเนินการออกตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายไพโรจน์ ต้องลี้พล ได้รับความเดือดร้อนถนนชำรุด ณ หมู่ที่ 5 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จากข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ เทศบาลตำบลไฮหย่องจะดำเนินการซ่อมแซมถนนพื้นที่ดังกล่าวในเบื้องต้น.

วันที่ 12 พ.ย.2562 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการศยช.ตำบลไฮหย่องร่วมดำเนินการออกตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายไพโรจน์ ต้องลี้พล ได้รับความเดือดร้อนถนนชำรุด ณ หมู่ที่ 5 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จากข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ เทศบาลตำบลไฮหย่องจะดำเนินการซ่อมแซมถนนพื้นที่ดังกล่าวในเบื้องต้น.

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภา เทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วัน พุธ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภา เทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วัน พุธ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านพงษ์ศักดิ์ ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไฮหย่อง เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร(หลังเก่า)

ท่านพงษ์ศักดิ์ ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไฮหย่อง เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร(หลังเก่า)