ท่านนายกสนธยา ทิพย์ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ ๒๑ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพังโคน (จำปาสามัคคี)

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องเป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง โดยเทศบาลตำบลไฮหย่องร่วมกับปกครองอำเภอพังโคน

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภา เทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วัน ศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่องผลสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562

 

การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ท่านพงษ์ศักดิ์ ศรีสร้อย และ ท่านไพวรรณ์ นวนสีแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพังโคน

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง มอบเงินสมทบทุนและซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้กับนายสุรพล ไชยนา บ้านเลขที่ ๑๑๗ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นผู้มีฐานะยากจนมีรายได้น้อย ไม่มีที่ดินและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสกลนคร ในวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร