คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสกลนคร ในวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

You are here: