ท่านนายกสนธยา ทิพย์ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ ๒๑ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพังโคน (จำปาสามัคคี)

You are here: