ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภา เทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลไฮหย่อง เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไฮหย่อง รุ่นที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไฮหย่อง รุ่นที่ ๔

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกิจกรรม จิตอาสาเทศบาลตำบลไฮหย่อง “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมทบ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ราชการที่ ๒ โดยมีท่านจ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน เป็นประธาน ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บริเวณบ้านหนองโจด หมู่ที่๓ ถึง บ้านหนองเบ็น หมู่ที่ ๕ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผีโขนเกมส์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกลู)

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผีโขนเกมส์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกลู)

ท่านไพวรรณ์ นวนสีแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่องร่วมกับธนาคารออมสินออกพบปะพ่อค้า แม่ค้า ไก่ย่างพังโคน ณ บ้านฝั่งแดง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ท่านภัทรพงษ์ ภูสมปอง ปลัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง เข้าร่วมประชุมรับฟังร่างแบ่งแนวเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง เข้าร่วมการประชุมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมบ้านเชียงแสน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง เป็นประธานเปิดงาน พิธีชุมนุมรอบกองไฟ การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง มอบอุปกรณ์แต่งเติมและซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยในเขตตำบลไฮหย่อง ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓