วันที่ 24 เมษายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลพังโคน สาธารณสุขพังโคน และปกครองอำเภอพังโคนออกตรวจร้านค้าขายไก่ย่างพังโคนริมทาง ให้แนะนำระเบียบร้านค้าริมทางหลวงและมาตรการณ์ป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19เกี่ยวกับการนั่งภายในร้านค้าและความสะอาดภายในร้านค้า ให้ไปตามระเบียบการประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 24 เมษายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลพังโคน สาธารณสุขพังโคน และปกครองอำเภอพังโคนออกตรวจร้านค้าขายไก่ย่างพังโคนริมทาง ให้แนะนำระเบียบร้านค้าริมทางหลวงและมาตรการณ์ป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19เกี่ยวกับการนั่งภายในร้านค้าและความสะอาดภายในร้านค้า ให้ไปตามระเบียบการประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และประธานกองทุนฯ ออกพบปะพี่น้องชาวเทศบาลตำบลไฮหย่อง เพื่อมอบสวัสดิการกองทุนชุมชนเทศบาลตำบลไฮหย่อง ประจำเดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๖๓ โดยมอบสวัสดิการดังนี้ ด้านเสียชีวิต ๗ ราย ด้านเจ็บป่วย ๑๗ รายและสวัสดิการด้านคลอดบุตร 1ราย

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และประธานกองทุนฯ ออกพบปะพี่น้องชาวเทศบาลตำบลไฮหย่อง เพื่อมอบสวัสดิการกองทุนชุมชนเทศบาลตำบลไฮหย่อง ประจำเดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๖๓ โดยมอบสวัสดิการดังนี้ ด้านเสียชีวิต ๗ ราย ด้านเจ็บป่วย ๑๗ รายและสวัสดิการด้านคลอดบุตร 1ราย

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง มอบอุปกรณ์แต่งเติมและซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยในเขตตำบลไฮหย่อง หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๑๐ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง มอบอุปกรณ์แต่งเติมและซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยในเขตตำบลไฮหย่อง หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๑๐ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ท่านนายกเทศมนตรีพร้อมพนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกสำรวจพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนของชาวบ้านสงเปือย บ้านหนองนกกด ตำบลไฮหย่อง

ท่านนายกเทศมนตรีพร้อมพนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกสำรวจพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนของชาวบ้านสงเปือย บ้านหนองนกกด ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จ.สกลนคร เมื่อวันเสาที่18 เมษายน 2563

แจ้งขอความร่วมมือดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ 2563

แจ้งขอความร่วมมือดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการทำแผนปฏิบัติการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน