ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และประธานกองทุนฯ ออกพบปะพี่น้องชาวเทศบาลตำบลไฮหย่อง เพื่อมอบสวัสดิการกองทุนชุมชนเทศบาลตำบลไฮหย่อง ประจำเดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๖๓ โดยมอบสวัสดิการดังนี้ ด้านเสียชีวิต ๗ ราย ด้านเจ็บป่วย ๑๗ รายและสวัสดิการด้านคลอดบุตร 1ราย

You are here: