หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

⇒หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลไฮหย่อง (เอกสารแนบหลักเกณฑ์)

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลไฮหย่อง61-63.pdf

ประชุมประชาคมความร่วมมือท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ผู้บริหารพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลไฮหย่อง และตัวแทนประชาคม 18 หมู่บ้านร่วมประชุมประชาคมความร่วมมือเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมในการระดมความคิด แนวทางการทำงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที 22 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง มอบอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยในเขตตำบลไฮหย่อง หมู่ที่ ๑,๒,๖,๗,๙,๑๑,๑๖,๑๗ และหมู่ที่ ๑๘ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง มอบอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยในเขตตำบลไฮหย่อง หมู่ที่ ๑,๒,๖,๗,๙,๑๑,๑๖,๑๗ และหมู่ที่ ๑๘ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓