ประชุมประชาคมความร่วมมือท้องถ่ินตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

You are here: