รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานการใช้ใบเสร็จรับเเงินและขออนุมัติปรุเจาะใบเสร็จรับงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

คำสั่งเทศบาลตำบลไฮหย่อง แต่งตั้งพนักงานประเมิน พนักงานสำรวจ และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง

คำสั่งเทศบาลตำบลไฮหย่อง

แต่งตั้งพนักงานประเมิน พนักงานสำรวจ และพนักงานเก็บภาษี

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ประจําปี 2563 (วันปิยมหาราช) ในวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 8:00 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพังโคน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ประจําปี 2563 (วันปิยมหาราช) ในวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 8:00 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพังโคน

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ยุติธรรมจังหวัด ร่วมกับ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไฮหย่อง ดำเนินการออกแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหาย ณ บ้านฝั่งแดง หมู่ 7 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ยุติธรรมจังหวัด ร่วมกับ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไฮหย่อง ดำเนินการออกแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหาย ณ บ้านฝั่งแดง หมู่ 7 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

รายงานการให้ใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖

รายงานการให้ใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖

แผนพัฒนาบุคลากร-ทต.ไฮหย่อง

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖)

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖)

แผนอัตรากำลัง-ทต.ไฮหย่อง

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่อง มาตรการในการอนุรักษ์พลังงานเทศบาลตำบลไหย่อง

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง มาตรการในการอนุรักษ์พลังงานเทศบาลตำบลไหย่อง

 

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง