คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ประจําปี 2563 (วันปิยมหาราช) ในวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 8:00 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพังโคน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ประจําปี 2563 (วันปิยมหาราช) ในวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 8:00 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพังโคน

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ยุติธรรมจังหวัด ร่วมกับ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไฮหย่อง ดำเนินการออกแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหาย ณ บ้านฝั่งแดง หมู่ 7 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ยุติธรรมจังหวัด ร่วมกับ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไฮหย่อง ดำเนินการออกแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหาย ณ บ้านฝั่งแดง หมู่ 7 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร