เทศบาลตำบลไฮหย่องประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไฮหย่อง ปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลไฮหย่องประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไฮหย่อง ปีงบประมาณ 2564

โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลไฮหย่อง เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไฮหย่อง อสม.ทั้ง 18 หมู่บ้าน ร่วมประชุมปรึกษาจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

สำนักงานคณะกรรมการลืกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร ส่งรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร

สำนักงานคณะกรรมการลืกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร

ส่งรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไฮหย่องเปิดการประชุมกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไฮหย่อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง (บ้านสุขเกษม)วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไฮหย่องเปิดการประชุมกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไฮหย่อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง (บ้านสุขเกษม)วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประกาศกำหนดสถานที่เพื่อปิดประกาศกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ประกาศกำหนดสถานที่เพื่อปิดประกาศกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกทำการตัดแต่งกิ่งต้นทองอุไร ถนนสายสกลฯ – อุดรฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกทำการตัดแต่งกิ่งต้นทองอุไร ถนนสายสกลฯ – อุดรฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย วันลอยกระทงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติไทย ในวัน เสาร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์ริมหนองน้ำหนองแวง ม.๑ ต.ไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย วันลอยกระทงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติไทย ในวัน เสาร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์ริมหนองน้ำหนองแวง ม.๑ ต.ไฮหย่อง

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน พร้อมเสริมสร้างเยาวชนป้องกันการทุจริต

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

แก่เด็กและเยาวชน พร้อมเสริมสร้างเยาวชนป้องกันการทุจริต

ในวันอังคาร ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

โดยมี คณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮหย่อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน

ในวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง แห่งที่ ๒

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร ต่อสมาชิกสภาเทศบาลในวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่๒/๒๕๖๓ ในวันพุธ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม

และความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร ต่อสมาชิกสภาเทศบาลในวาระการประชุมสภา

สมัยวิสามัญ สมัยที่๒/๒๕๖๓ ในวันพุธ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓   ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง