ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร ต่อสมาชิกสภาเทศบาลในวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่๒/๒๕๖๓ ในวันพุธ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

You are here: