กำหนดสถานที่เพื่อปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงและการเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

You are here: