การกำหนดสถานที่และจำนวน ในการปิดประกาศและการติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง การกำหนดสถานที่และจำนวน ในการปิดประกาศและการติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

>>>>>>กำหนดสถานที่

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไฮหย่อง

อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตำบลไฮหย่อง

>>>>>ประกาศเลือกตั้งนายก

>>>>>ประกาศเลือกตั้งสมาชิก

 

การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๔” และการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สกลนครใสสะอาด ๒๕๖๔”

การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด  ๒๕๖๔”

และการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สกลนครใสสะอาด ๒๕๖๔”

CCF>>>>>>การประกาศเจตนารมณ์ ปี 2564_