เทศบาลตำบลไฮหย่องเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลไฮหย่องเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงแรมสกลแกรน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

เทศบาลตำบลไฮหย่องเข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เทศบาลตำบลไฮหย่องเข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ อ.พังโคน จ.สกลนคร

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564

การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี2564

การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี2564

ที่ รร.พูลแมน จ.ขอนแก่นตำบลไฮหย่อง ได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดดังนี้

1.ประเภทสถานศึกษา คือ ชมรม TO BE NUMBER ONEรร.พังโคนวิทยาคม

2.ประเภทชุมชน คือ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนฝั่งแดงสุขเกษม

3.ประเภทอำเภอ นางแสงอรุณ หาริชัย ร่วมนำเสนอผลงานระดับอำเภอ ซึ่งผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศในลำดับต่อไป

ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลตำบลไฮหย่อง

ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไฮหย่อง

 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง เขต 1

 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง เขต 2

 

บันข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)เพื่อพัฒนาเครือข่ายอำเภอพังโคน เทศบาลตำบลไฮหย่องเข้าร่วมบันข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)เพื่อพัฒนาเครือข่าย อำเภอพังโคน TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมโณงพยาบาลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

บันข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)เพื่อพัฒนาเครือข่ายอำเภอพังโคน
เทศบาลตำบลไฮหย่องเข้าร่วมบันข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)เพื่อพัฒนาเครือข่าย
อำเภอพังโคน TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมโณงพยาบาลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

วันรับมอบ หีบ-บัตร วัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔

วันรับมอบ หีบ-บัตร วัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ ๒๘

มีนาคม ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลไฮหย่องจัดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกต้้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง(วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เทศบาลตำบลไฮหย่องจัดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง

ในการเลือกต้้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง(วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ )

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง ในเขตเลือกตั้ง เขต ๑ และเขต ๒ ให้กับครัวเรือน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ตำบลไฮหย่อง ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง ในเขตเลือกตั้ง เขต ๑ และเขต ๒ ให้กับครัวเรือน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ตำบลไฮหย่อง ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

นายภัทรพงษ์ ภูสมปอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

นายภัทรพงษ์ ภูสมปอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง

เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3

ณ.ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ ๑๗

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๙๒ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง