การท่องเที่ยว ประเพณีเซิ้งผีโขน บ้านไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร

การท่องเที่ยว ประเพณีเซิ้งผีโขน บ้านไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร

แผนที่ท่องเที่ยวตำบลไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร

แผนที่ท่องเที่ยวตำบลไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลไฮหย่องออกพื้นที่ จัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายปี งบประมาณ 2564 หมู่ที่ 3 บ้านหนองโจด

เทศบาลตำบลไฮหย่องออกพื้นที่ จัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายปี งบประมาณ 2564

หมู่ที่ 3 บ้านหนองโจด วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายปี งบประมาณ 2564

หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เทศบาลตำบลไฮหย่อง

ออกประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายปี งบประมาณ 2564

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

เทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2564 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเบ็น

เทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2564

หมู่ที่ 5 บ้านหนองเบ็น  วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2564 หมู่ที่ 13 บ้านภูเงิน

เทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย

ปีงบประมาณ 2564หมู่ที่ 13 บ้านภูเงิน

วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.

ฝ่ายพัฒนารายได้ ออกพื้นที่เก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2564 ม.2 บ้านไฮหย่อง

เทศบาลตำบลไฮหย่องได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องใหม่

หน่วยที่4 เขตที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งแดง อ.พังโคน จ.สกลนคร

ฝ่ายพัฒนารายได้ ออกพื้นที่เก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง(กรณีออกเสียงลงคะแนนใหม่)

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไฮหย่อง

อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง(กรณีออกเสียงลงคะแนนใหม่)