ตรงจคุณภาพความสะอาดร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์บ้านหนองโจด อำเภอพังโคน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลไฮหย่องร่วมกับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียนติ สกลนคร ออกตรงจคุณภาพความสะอาดร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์บ้านหนองโจด อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

เทศบาลตำบลไฮหย่องเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 3

เทศบาลตำบลไฮหย่องเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลไฮหย่อง รับมอบนโยบายคณะผู้บริหารออกพื้นที่พัฒนา ตัด ถางหญ้าและต้นไม้ที่กีดขวางทางสาธารณะถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลไฮหย่อง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลไฮหย่อง

รับมอบนโยบายคณะผู้บริหารออกพื้นที่พัฒนา ตัด ถางหญ้าและต้นไม้

ที่กีดขวางทางสาธารณะถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลไฮหย่อง

หมู่ 1 บ้านไฮหย่อง และหมู่ 6 บ้านอุ้มเหม้า

ท่านสมชาย สัพโส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอพังโคน จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสถานการณ์ระบาดของโรคลัมปีสกิล(Lumpy skin disease):LSD)

ท่านสมชาย  สัพโส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอพังโคน

จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสถานการณ์

ระบาดของโรคลัมปีสกิล(Lumpy skin disease):LSD)

 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง(บ้านสุขเกษม)

ประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง  ประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี  2564


      งานพัฒนารายได้   กองคลังเทศบาบตำบลไฮหย่อง  ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีราคาประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  ประจำปี  2564    เพื่อให้เจ้าของที่ดิน  ผู้ครอบครอง  ผู้ที่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน  ได้ทราบและข้อมูลตรวจข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่  รวมถึงอัตรภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี  ตั้งเเต่ วันที่ 27 มกราคม  2564  เป็นต้นมา

– รายละเอียดตามเอกสารเเนบประกาศ  **รายงาน ภดส.1 ปี 64 (ใช้ในเว็บและลงประกาศ)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง  

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564

รายงาน ภดส.1 ปี 64 (ใช้ในเว็บและลงประกาศ)


งานพัฒนารายได้  กองคลังเทศบาลตำบลไฮหย่อง  ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ภ.ด.ส.1)  ประจำปี  2564  ณ วันที่  27  มกราคม  พ.ศ.2564  เป็นต้นมา  เพื่อให้เจ้าของที่ดิน  ผู้ที่ครอบครอง  ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน  ฯลฯ  ได้ทราบและตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว

ประกาศขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง  

เรื่องขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง  ชุดที่ 1-22 ประจำปี  2564

 


 

ภ.ด.ส.3 ปี64  ภ.ด.ส.3 ปี 64

ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสถานการณ์ระบาดของโรคลัมปีสกิล

เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอพังโคน จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสถานการณ์ระบาดของโรคลัมปีสกิล(Lumpy skin disease):LSD) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง(บ้านสุขเกษม)

กองช่างเทศบาลตำบลไฮหย่องได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลตำบลไฮหย่องเข้าทำความสะอาดท่อเมนต์หลักประปา ณ บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ 2 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

 

กองช่าง เทศบาลตำบลไฮหย่องได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เข้าทำความสะอาดท่อเมนต์หลักประปา ณ บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ 2

ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

การประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง(บ้านสุขเกษม)

เทศบาลตำบลไฮหย่องเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่1

ประจำปี 2564 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง