ประชาสัมพันธ์การส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 (แก้ไข)

รายงานการเงิน เทศบาลตำบลไฮหย่อง

⇒⇒⇒รายงานการเงินแก้ไข

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไฮหย่อง ครั้งที่ 7-2564

นายสมชาย สัพโส นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไฮหย่อง ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง

 

การประชาสัมพันธ์การรับรองงบการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2563

การรับรองงบการเงิน การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

⇒⇒⇒รายงานการเงินปี2563.pdf

 

ประชุมแนวทางการจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับผู้มีผลตรวจโควิดครั้งที่ 2

นายสมชาย สัพโส นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง เป็นประธานประชุมแนวทางการจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับผู้มีผลตรวจโควิดเบื้องต้นเป็นบวก ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ประชุมแนวทางการจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับผู้มีผลตรวจโควิดเบื้องต้น

นายสมชาย สัพโส นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง เป็นประธานประชุมแนวทางการจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับผู้มีผลตรวจโควิดเบื้องต้นเป็นบวก
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง

บรรยาย ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

บรรยาย ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

อ.กิตติมา  อังกินันทน์

เอกสารการบรรยาย

https://drive.google.com/drive/folders/13H76TOIltXyVIT0fFgcNraAKvlR9I3ek

 

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2564 จ.สกลนคร

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2564 จังหวัดสกลนคร

https://www.youtube.com/watch?v=ZQCCexqhl7Y&t=10405s

 

บรรยายการประเมิน LPA ประจำปี 2564 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

◊ บรรยายการประเมิน LPA ประจำปี 2564 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

→ ด้านที่ 1  ด้านการบริหารจัดการ

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล

รวมองค์ความรู้การบรรยายสด ตามโครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ อปท ด้วยการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง(กองตรวจสอบบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง)

กำหนดการฝึกอบรม วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. เรื่อง ภาพรวมของการตรวจสอบภายใน บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการตรวจสอบ และการกำกับดูแลและป้องกันการทุจริต เวลา 13.00 – 16.00 น. เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน (ต่อ) เวลา 13.00 – 16.00 น. เรื่อง ภาพรวมของกระบวนการตรวจสอบภายใน วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. เรื่อง ภาพรวมของการควบคุมภายใน เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน เวลา 13.00 – 16.00 น. เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน (ต่อ) วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. เรื่อง ภาพรวมของการบริหารจัดการความเสี่ยง เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เวลา 13.00 – 16.00 น. เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ) หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ที่มา https://www.facebook.com/groups/122167469998690/permalink/

→ลิงค์บรรยายเรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

https://www.facebook.com/iastd.cgd/videos/974133673422877 (เช้า)

https://www.facebook.com/iastd.cgd/videos/508418383785176/ (บ่าย)

 

→ลิงค์บรรยายเรื่อง  -ภาพรวมของการบริหารจัดการความเสี่ยง

-มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง 

                               -การประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน

https://www.facebook.com/iastd.cgd/videos/342519840695416 (เช้า)

 

 

→ลิงค์บรรยายเรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

https://www.facebook.com/iastd.cgd/videos/844992639727651

https://www.facebook.com/iastd.cgd/videos/627591991964652

 →ลิงค์บรรยายเรื่อง ภาพรวมของกระบวนการตรวจสอบภายใน บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการตรวจสอบ และการกำกับดูแลและป้องกันการทุจริต

https://www.facebook.com/iastd.cgd/videos/1246740082460496

→ลิงค์รวมเอกสารการบรรยายต่างๆ

https://drive.google.com/drive/folders/1KL8fu629lmkEqA41U3GFEN4MO6X40mCH?fbclid=IwAR21q5AiRix9d18Ym5CMuWgUvZ5p1Nd-heVupCmkuJwdRTbMM7N2cC7G2_o

https://www.facebook.com/groups/743291495765847/files

พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่21 ก.ค.2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 หมู่ 7 หมู่ 14 และหมู่ 15 หลักจากที่ผู้ป่วยรักษาตัวหายจากเชื้อโควิด-19และกลับมาพักรักษาตัวต่อที่บ้าน