ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2564

แจ้ง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2564

⇒⇒CCF_แจ้งผลการประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2564

มอบสวัสดิการเสียชีวิต แก่ทาญาติผู้เสียชีวิต

กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลไฮหย่อง มอบสวัสดิการ เสียชีวิต แก่ทาญาติผู้เสียชีวิต
1. นายโพธิ์ชนะ เหมะธุลิน จำนวนเงิน 12,000 บาท

2. นายกุล กุลโท จำนวนเงิน 5,000 บาท

ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒

เทศบาลตำบลไฮหย่องเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ทีมงานป้องกัน เทศบาลตำบลไฮหย่อง ได้ออกปฏิบัติภารกิจล้างทำความสะอาดเมรุเผาศพ ณ วัดวีระธรรม บ้านอุ่มเหม้า เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564

ทีมงานป้องกัน เทศบาลตำบลไฮหย่อง

ได้ออกปฏิบัติภารกิจล้างทำความสะอาดเมรุเผาศพ

ณ วัดวีระธรรม บ้านอุ่มเหม้า เมื่อวันที่  26 กันยายน 2564

ท่านอุทัย ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีไฮหย่อง พร้อมคณะทำงานกองการศึกษา ออกตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ท่านอุทัย ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีไฮหย่อง

พร้อมคณะทำงานกองการศึกษา ออกตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูเงิน ด้านจัดการเรียนการสอน ได้การบริหารจัดการชั้นเรียน

ด้านพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 23 กันยายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูเงิน 

ท่าน สท.เขมิกา เหมะธุลิน ท่าน สท.หนูกล ปลุกใจ ท่าน สท.ธนวัฒน์ บุตรเพ็ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง นำลูกรัง ซ่อมแซมถนนเส้นบ้านท่าลาด-บ้านฝั่งแดง เมื่อวันที่10 – 13 กันยายน 2564

ท่าน สท.เขมิกา เหมะธุลิน ท่าน สท.หนูกล ปลุกใจ ท่าน สท.ธนวัฒน์ บุตรเพ็ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง
นำลูกรัง ซ่อมแซมถนนเส้นบ้านท่าลาด-บ้านฝั่งแดง เมื่อวันที่10 – 13 กันยายน 2564

นำส่งป้ายโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับผู้นำหมู่บ้านทั้ง 18 หมู่บ้าน

ในวันที่ 23 กันยายน 2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำส่งป้ายโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับผู้

นำหมู่บ้านทั้ง 18 หมู่บ้าน

ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลไฮหย่องและประปาเทศบาลตำบลไฮหย่องได้ล้างท่อระบายน้ำหมู่1ต.ไฮหย่อง อ.พังโคร จ.สกลนคร เนื่องจากท่อน้ำอุดตัน

ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลไฮหย่อง

และประปาเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ได้ล้างท่อระบายน้ำหมู่  1 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร เนื่องจากท่อน้ำอุดตัน

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 นายภัทระ สัพโส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่ อปพร. เทศบาลตำบลไฮหย่อง ไปปฏิบัติหน้าอยู่เวรยามรักษาความสงบเรียบร้อย และการจราจร ให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ โรงพยาบาลสนาม

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 นายภัทระ สัพโส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นำเจ้าหน้าที่ อปพร. เทศบาลตำบลไฮหย่อง ไปปฏิบัติหน้าอยู่เวรยามรักษาความสงบเรียบร้อย

และการจราจร ให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19

ณ โรงพยาบาลสนาม การแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท ตำบลปลาโหล

อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
(ผลัดกลางคืน)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่ อปพร. เทศบาลตำบลไฮหย่อง ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย และการจราจร ให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ โรงพยาบาลสนาม การแพทย์แผนไทยสกลนคร

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 นายภัทระ สัพโส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นำเจ้าหน้าที่ อปพร. เทศบาลตำบลไฮหย่อง

ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย และการจราจร

ให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19

ณ โรงพยาบาลสนาม การแพทย์แผนไทยสกลนคร

หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร