กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลไฮหย่องร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564  โดยมีนายสมชาย สัพโส นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องเป็นประธานในการเปิดงาน

ณ บริเวณตลาดคลองถม บ้านสุขเกษม และสวนสาธารณะหนองฝั่งแดง  บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 12 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

โดยมีนายสมชาย สัพโส นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องเป็นประธานในการเปิดงาน

ณ บริเวณตลาดคลองถม บ้านสุขเกษม และสวนสาธารณะหนองฝั่งแดง

บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 12 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ระงับเหตุไฟไหม้ บ้านโนนสูง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลไฮหย่อง ได้ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ บ้านโนนสูง หมู่4 ตำบลศรึจำปา อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ระงับเหตุไฟไหม้บ้านเชียงแสน ตำบลไฮหย่อง อ.พังโคน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลไฮหย่อง ได้ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ บ้านเชียงแสน หมู่16 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

มอบสวัสดิการเสียชีวิต แก่ทายาทผู้เสียชีวิต

กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลไฮหย่อง มอบสวัสดิการ เสียชีวิต แก่ทายาทผู้เสียชีวิต
1. นางแสนหวาน นรสาร จำนวนเงิน 4,000 บาท
2. นางพันมะหา จันมาลา จำนวนเงิน 5,000 บาท