เทศบาลตำบลไฮหย่อง โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนมอบหมายให้นายแสง นาไชเวียง และนายบรรจง ใยแก้ว เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลไฮหย่อง โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนมอบหมายให้นายแสง นาไชเวียง และ นายบรรจง ใยแก้ว เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ     ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร

ใส่ความเห็น