ประกาศสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565

และวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัยสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายสมชาย สัพโส นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ จ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ (นายอำเภอพังโคน) และ นางสาวจินตนาพร วงศ์ศรีลา (ท้องถิ่นอำเภอพังโคน)

ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.2564-2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565