เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายสมชาย สัพโส นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ จ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ (นายอำเภอพังโคน) และ นางสาวจินตนาพร วงศ์ศรีลา (ท้องถิ่นอำเภอพังโคน)

เทศบาลตำบลไฮหย่องออกตรวจเยี่ยมด่านตรวจบริการประชาชน

วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายสมชาย สัพโส นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และ ลูกจ้างพนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับด่านตรวจบริการประชาชนด่านหลักบ้านฝั่งแดง ด่านรองบ้านอุ่มเหม้า และบ้านเชียงแสน พร้อมมอบกาแฟให้กับชุด อปพร. และ อสม. ผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในเขตตำบลไฮหย่อง

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลไฮหย่องเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลไฮหย่อง

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่๒ ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลไฮหย่องเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายสมชาย สัพโส นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลไฮหย่องร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จีงหวัดสกลนคร

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลไฮหย่องร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564  โดยมีนายสมชาย สัพโส นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องเป็นประธานในการเปิดงาน

ณ บริเวณตลาดคลองถม บ้านสุขเกษม และสวนสาธารณะหนองฝั่งแดง  บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 12 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

โดยมีนายสมชาย สัพโส นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องเป็นประธานในการเปิดงาน

ณ บริเวณตลาดคลองถม บ้านสุขเกษม และสวนสาธารณะหนองฝั่งแดง

บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 12 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ดำเนินการเจาะถนน เพื่อวางท่อระบายน้ำ ณ บ้านไฮหย่องหมู่ที่ 1

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 งานป้องกันฯ และกองช่างเทศบาลตำบลไฮหย่อง ได้ดำเนินการเจาะถนน  เพื่อวางท่อระบายน้ำ  ณ บ้านไฮหย่องหมู่ที่ 1

มอบสวัสดิการเสียชีวิต แก่ทาญาติผู้เสียชีวิต

กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลไฮหย่อง มอบสวัสดิการ เสียชีวิต แก่ทาญาติผู้เสียชีวิต
นายนรินทร์ ทิพย์มณี จำนวนเงิน 12,000 บาท

มอบสวัสดิการเสียชีวิต แก่ทาญาติผู้เสียชีวิต

กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลไฮหย่อง มอบสวัสดิการ เสียชีวิต แก่ทาญาติผู้เสียชีวิต
นายนุกูล สุวรรณชัยรบ จำนวนเงิน 12,000 บาท

มอบสวัสดิการเสียชีวิต แก่ทาญาติผู้เสียชีวิต

กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลไฮหย่อง มอบสวัสดิการ เสียชีวิต แก่ทาญาติผู้เสียชีวิต นางทองสา นาใจธง 8000 บาท