ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารโรงจอดรถพร้อมห้องน้ำห้องส้วมเทศบาลตำบลไฮหย่อง(แห่งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารโรงจอดรถพร้อมห้องน้ำห้องส้วมเทศบาลตำบลไฮหย่อง(แห่งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารโรงจอดรถพร้อมห้องน้ำห้องส้วม เทศบาลตำบลไฮหย่อง (แห่งที่ ๒) โดยวิะีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารโรงจอดรถพร้อมห้องน้ำห้องส้วม

เทศบาลตำบลไฮหย่อง (แห่งที่ ๒) โดยวิะีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในเขตตำบลไฮหย่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในเขตตำบลไฮหย่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเบ็น หมู่ ๕ ถึงบ้านเชียงแสน หมู่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านหนองเบ็น หมู่ ๕ ถึงบ้านเชียงแสน หมู่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโจด หมู่ ๓ ถึงบ้านอุ้มเหม้า หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านหนองโจด หมู่ ๓ ถึงบ้านอุ้มเหม้า หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงลูกรังภายในเขตตำบลไฮหย่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงลูกรังภายในเขตตำบลไฮหย่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ ๑๗

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๙๒ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านเชียงแสน หมู่ที่ ๑๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ยาว หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านเชียงแสน หมู่ที่ ๑๖

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ยาว หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง