ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเบ็น หมู่ ๕ ถึงบ้านเชียงแสน หมู่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านหนองเบ็น หมู่ ๕ ถึงบ้านเชียงแสน หมู่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโจด หมู่ ๓ ถึงบ้านอุ้มเหม้า หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านหนองโจด หมู่ ๓ ถึงบ้านอุ้มเหม้า หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลไฮหย่องครั้งที่ 1

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลไฮหย่อง

ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

ประกาศเทศบาล ตำบลไฮหย่อง

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

ประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง  ประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี  2564


      งานพัฒนารายได้   กองคลังเทศบาบตำบลไฮหย่อง  ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีราคาประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  ประจำปี  2564    เพื่อให้เจ้าของที่ดิน  ผู้ครอบครอง  ผู้ที่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน  ได้ทราบและข้อมูลตรวจข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่  รวมถึงอัตรภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี  ตั้งเเต่ วันที่ 27 มกราคม  2564  เป็นต้นมา

– รายละเอียดตามเอกสารเเนบประกาศ  **รายงาน ภดส.1 ปี 64 (ใช้ในเว็บและลงประกาศ)

ประกาศขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง  

เรื่องขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง  ชุดที่ 1-22 ประจำปี  2564

 


 

ภ.ด.ส.3 ปี64  ภ.ด.ส.3 ปี 64

การกำหนดสถานที่และจำนวน ในการปิดประกาศและการติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง การกำหนดสถานที่และจำนวน ในการปิดประกาศและการติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

>>>>>>กำหนดสถานที่

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไฮหย่อง

อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตำบลไฮหย่อง

>>>>>ประกาศเลือกตั้งนายก

>>>>>ประกาศเลือกตั้งสมาชิก