ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 2 ในวันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2563

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง

พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่

ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 2

ในวันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ. อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง

สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563

ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔

การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

และเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไฮหย่อง ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 22 เดือน ธันวาคม ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไฮหย่อง ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 22 เดือน ธันวาคม ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร วันที่่ 14-18 ธันวาคม 2563 ณ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด

และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

วันที่่ 14-18 ธันวาคม 2563 ณ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

เข้าร่วมงานวันต่อต้าน คอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563 จังหวัดสกลนคร ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เข้าร่วมงานวันต่อต้าน คอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563 จังหวัดสกลนคร

ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

โดยมีนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน

ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กำหนดสถานที่เพื่อปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงและการเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

กำหนดสถานที่เพื่อปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงและการเลือกตั้ง

และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมท่านพระครูเกษมสิริชัย (หลวงพ่ออำคา เขมจาโร) ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗:๐๐ น. ณ วัดศรีโพธิ์ชัยบ้านไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมท่านพระครูเกษมสิริชัย (หลวงพ่ออำคา เขมจาโร) ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗:๐๐ น. ณ วัดศรีโพธิ์ชัยบ้านไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่องเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลไฮหย่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ โดยมีท่านจ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน เป็นประธานในการเปิดงาน ในวันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่องเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลไฮหย่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ โดยมีท่านจ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน เป็นประธานในการเปิดงาน ในวันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร