เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายสมชาย สัพโส นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ จ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ (นายอำเภอพังโคน) และ นางสาวจินตนาพร วงศ์ศรีลา (ท้องถิ่นอำเภอพังโคน)

ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.2564-2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลไฮหย่องออกตรวจเยี่ยมด่านตรวจบริการประชาชน

วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายสมชาย สัพโส นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และ ลูกจ้างพนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับด่านตรวจบริการประชาชนด่านหลักบ้านฝั่งแดง ด่านรองบ้านอุ่มเหม้า และบ้านเชียงแสน พร้อมมอบกาแฟให้กับชุด อปพร. และ อสม. ผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในเขตตำบลไฮหย่อง

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลไฮหย่องเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลไฮหย่อง

เทศบาลตำบลไฮหย่อง โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนมอบหมายให้นายแสง นาไชเวียง และนายบรรจง ใยแก้ว เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลไฮหย่อง โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนมอบหมายให้นายแสง นาไชเวียง และ นายบรรจง ใยแก้ว เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ     ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร

งานจัดเก็บรายได้ออกพื้นที่สำรวจภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565

กองช่างเทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ณ บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ 2

กองช่างเทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ณ บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564

กองช่างเทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ณ บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 14

กองช่างเทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ณ บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 14 จำนวน 1 จุด ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564

เทศบาลตำบลไฮหย่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564-2570

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2564-2570)ของเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่๒ ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลไฮหย่องเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง