หมวดหมู่: ข่าวสารงานตรวจสอบภายใน

นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมแสดงเจตจำนง ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลไฮหย่อง

นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมแสดงเจตจำนง ต่อต้านก […]

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่องยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด่านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลไฮหย่อง ปี 2563

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่องยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต […]

รวมองค์ความรู้การบรรยายสด ตามโครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ อปท ด้วยการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง(กองตรวจสอบบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง)

กำหนดการฝึกอบรม วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 […]

หน้าต่อไป