เทศบาลตำบลไฮหย่อง โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนมอบหมายให้นายแสง นาไชเวียง และนายบรรจง ใยแก้ว เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลไฮหย่อง โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนมอบหมายให้นายแสง นาไชเวียง และ นายบรรจง ใยแก้ว เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ     ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร

งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกทำกิจกรรมร่วมกับกองการศึกษา แสดงเชิงสัญลักษณ์ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกทำกิจกรรมร่วมกับกองการศึกษา บรรยายเล็กหน้าเสาธง “โตไป ไม่โกง ให้เด็กนักเรียนบ้านอุ้มเหม้า”พร้อมกับผู้บริหาร เทศบาลบาลตำบลไฮหย่อง แสดงเชิงสัญลักษณ์ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลไฮหย่องเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ และร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลไฮหย่องเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ และร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ พฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง บ้านสุขเกษม

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2564

แจ้ง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2564

⇒⇒CCF_แจ้งผลการประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2564

นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมแสดงเจตจำนง ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลไฮหย่อง

นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลไฮหย่อง
ร่วมแสดงเจตจำนง ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลไฮหย่อง
ณ เทศบาลตำบลไฮหย่อง  วันที่ 21 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น.

 

บรรยายการบริหารความเสี่ยง / การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน  (ช่วงเวลา 43.57น. – 2:04.20 น.)

การบริหารความเสี่ยง  (ช่วงเวลา 2:16:00 น. – 3:20:00 น. )

https://www.facebook.com/219367129385330/videos/942467666305129

 

บรรยาย ว.89

แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตาม ว.89

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง EP1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง EP2

 

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่องยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด่านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลไฮหย่อง ปี 2563

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่องยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด่านคุณธรรมและจริยธรรม

ตำบลไฮหย่อง ปี 2563

⇒⇒⇒ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ปี 2563 

ประกาศการมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

⇒⇒การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการตามโครงสร้างส่วนราชการ

ประกาศการจัดทำระเบียบประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2563

 

⇒⇒ระเบียบประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2563