ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียน น้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นหน้าร้านกาแฟดอยช้าง อ.พังโคน จ.สกลนคร

ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียน น้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นหน้าร้านกาแฟดอยช้าง อ.พังโคน จ.สกลนคร

ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านผู้ร้อง

ประชุมประชาคมความร่วมมือท้องถ่ินตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ผู้บริหารพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลไฮหย่อง และตัวแทนประชาคม 18 หมู่บ้านร่วมประชุมประชาคมความร่วมมือเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมในการระดมความคิด แนวทางการทำงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที 22 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

วันที่ 24 เมษายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลพังโคน สาธารณสุขพังโคน และปกครองอำเภอพังโคนออกตรวจร้านค้าขายไก่ย่างพังโคนริมทาง ให้แนะนำระเบียบร้านค้าริมทางหลวงและมาตรการณ์ป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19เกี่ยวกับการนั่งภายในร้านค้าและความสะอาดภายในร้านค้า ให้ไปตามระเบียบการประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 24 เมษายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลพังโคน สาธารณสุขพังโคน และปกครองอำเภอพังโคนออกตรวจร้านค้าขายไก่ย่างพังโคนริมทาง ให้แนะนำระเบียบร้านค้าริมทางหลวงและมาตรการณ์ป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19เกี่ยวกับการนั่งภายในร้านค้าและความสะอาดภายในร้านค้า ให้ไปตามระเบียบการประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง ในวันที่ 11 มีนาคม 2563

ออกร่วมตรวจติดตามผล โรงสีลี้นำเซ็ง ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัด,สิ่งแวดล้อมจังหวัด,สาธารณสุขอำเภอพังโคน

ออกร่วมตรวจติดตามผล โรงสีลี้นำเซ็ง ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัด,สิ่งแวดล้อมจังหวัด,สาธารณสุขอำเภอพังโคน

นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องมอบหมายท่านรองฯไพวรรณ์ นวนสีแก้ว ร่วมพิธีลงนาม mou ลดการใช้ถุงพลาสติกและการจัดการขยะอินทรีย์ตามโครงการจังหวัดสกลนคร สะอาด พื้นที่อำเภอพังโคน

นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องมอบหมายท่านรองฯไพวรรณ์ นวนสีแก้ว ร่วมพิธีลงนาม mou ลดการใช้ถุงพลาสติกและการจัดการขยะอินทรีย์ตามโครงการจังหวัดสกลนคร สะอาด พื้นที่อำเภอพังโคน