หมวดหมู่: ข่าวสารกองการศึกษา

นายอุทัย ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนร่วมประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับนโยบายในการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสงเปลือย ในสังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสงเปลือย

นายอุทัย ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง คณะผู้บริห […]

นายอุทัย ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้อำนวยการ รพสต.บ้านสุขเกษม และผู้นำชุมชนร่วมประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับนโยบายในการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ่มเหม้า ในสังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านอุ่มเหม้า

นายอุทัย ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง คณะผู้บริห […]

นายอุทัย ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้อำนวยการ รพสต.บ้านภูเงิน และผู้นำชุมชนร่วมประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับนโยบายในการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสวรรค์ ในสังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านดงสวรรค์

นายอุทัย ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง คณะผู้บริห […]

นายสมชาย สัพโส นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้อำนวยการ รพสต.บ้านสุขเกษม ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำชุมชนร่วมประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับนโยบายในการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝั่งแดง ในสังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง

นายสมชาย  สัพโส  นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง คณะผู้บริหาร พ […]

นายสมชาย สัพโส นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ผู้อำนวยการ รพสต.บ้านภูเงิน และพนักงานจ้าง ร่วมประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับนโยบายในการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูเงิน ในสังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลไฮหย่อง

นายสมชาย  สัพโส  นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง คณะผู้บริหาร พ […]

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนในตำบลไฮหย่อง ในวันอังคาร ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมี คณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮหย่อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องเป็นประธานเปิ […]

เทศบาลตำบลไฮหย่อง นำโดยท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง ได้ดำเนินการแจกจ่ายอาหารกลางวันสำหรับเด็ก จำนวน 4 ศูนย์และเป็นการดูแลของเทศบาล จำนวน 1 ศูนย์ ในสังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง จากวิกฤต covid -19

  การจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด […]

หน้าต่อไป