ซักซ้อมการปฏิบัติงานของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางมยุรี ไสยวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ กองการศึกษา เทศบาลตำบลไฮหย่อง

 

วันที่ 27 ก.ย.64 ท่านอุทัย ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมคณะทำงานกองการศึกษา ออกตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศพด.บ้านฝั่งแดง ครับ

วันที่ 27 ก.ย.64 ท่านอุทัย ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรี

ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง

พร้อมคณะทำงานกองการศึกษา ออกตรวจประเมินการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝั่งแดง

ท่านอุทัย ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีไฮหย่อง พร้อมคณะทำงานกองการศึกษา ออกตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ท่านอุทัย ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีไฮหย่อง

พร้อมคณะทำงานกองการศึกษา ออกตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูเงิน ด้านจัดการเรียนการสอน ได้การบริหารจัดการชั้นเรียน

ด้านพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 23 กันยายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูเงิน 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2563 กองการศึกษา

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2563 กองการศึกษา

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายอุทัย ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนร่วมประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับนโยบายในการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสงเปลือย ในสังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสงเปลือย

นายอุทัย ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง  และผู้นำชุมชนร่วมประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับนโยบายในการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสงเปลือย ในสังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสงเปลือย

นายอุทัย ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้อำนวยการ รพสต.บ้านสุขเกษม และผู้นำชุมชนร่วมประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับนโยบายในการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ่มเหม้า ในสังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านอุ่มเหม้า

นายอุทัย ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้อำนวยการ รพสต.บ้านสุขเกษม และผู้นำชุมชนร่วมประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับนโยบายในการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ่มเหม้า ในสังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านอุ่มเหม้า

นายอุทัย ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้อำนวยการ รพสต.บ้านภูเงิน และผู้นำชุมชนร่วมประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับนโยบายในการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสวรรค์ ในสังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านดงสวรรค์

นายอุทัย ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้อำนวยการ รพสต.บ้านภูเงิน และผู้นำชุมชนร่วมประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับนโยบายในการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสวรรค์ ในสังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านดงสวรรค์

 

 

นายสมชาย สัพโส นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้อำนวยการ รพสต.บ้านสุขเกษม ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำชุมชนร่วมประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับนโยบายในการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝั่งแดง ในสังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง

นายสมชาย  สัพโส  นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้อำนวยการ รพสต.บ้านสุขเกษม ผู้บริหารสถานศึกษา  และผู้นำชุมชนร่วมประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับนโยบายในการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝั่งแดง ในสังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564   วันที่ 10 มิถุนายน 2564  ณ หอประชุมสภาเทศ

บาลตำบลไฮหย่อง

นายสมชาย สัพโส นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ผู้อำนวยการ รพสต.บ้านภูเงิน และพนักงานจ้าง ร่วมประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับนโยบายในการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูเงิน ในสังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลไฮหย่อง

นายสมชาย  สัพโส  นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ผู้อำนวยการ รพสต.บ้านภูเงิน และพนักงานจ้าง  ร่วมประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับนโยบายในการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูเงิน ในสังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564   วันที่ 10 มิถุนายน 2564  ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลไฮหย่อง

การท่องเที่ยว ประเพณีเซิ้งผีโขน บ้านไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร

การท่องเที่ยว ประเพณีเซิ้งผีโขน บ้านไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร