ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.2564-2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565

ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-25644

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2564

แจ้ง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2564

⇒⇒CCF_แจ้งผลการประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลไฮหย่องครั้งที่ 1

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลไฮหย่อง

ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

ประกาศเทศบาล ตำบลไฮหย่อง

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่องยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด่านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลไฮหย่อง ปี 2563

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่องยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด่านคุณธรรมและจริยธรรม

ตำบลไฮหย่อง ปี 2563

⇒⇒⇒ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ปี 2563 

ประกาศการมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

⇒⇒การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการตามโครงสร้างส่วนราชการ

ประกาศการจัดทำระเบียบประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2563

 

⇒⇒ระเบียบประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2563

 

 

 

วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลไฮหย่อง

วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น

จัดทำโดย งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลไฮหย่อง