กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ