ประกาศสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565

และวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัยสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงลูกรังภายในเขตตำบลไฮหย่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงลูกรังภายในเขตตำบลไฮหย่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชุมผู้นำชุมชนอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขงบประมาณ บ้านละ 20,000 บาท

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง  

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564

รายงาน ภดส.1 ปี 64 (ใช้ในเว็บและลงประกาศ)


งานพัฒนารายได้  กองคลังเทศบาลตำบลไฮหย่อง  ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ภ.ด.ส.1)  ประจำปี  2564  ณ วันที่  27  มกราคม  พ.ศ.2564  เป็นต้นมา  เพื่อให้เจ้าของที่ดิน  ผู้ที่ครอบครอง  ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน  ฯลฯ  ได้ทราบและตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว

เทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2564 หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งแดง

เทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2564 หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งแดง

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ เทศบาลตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

ณเทศบาลตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลไฮหย่องจัดกิจกรรมเสวนาและประชาคมในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่3 หมู่ที่1 ณ ศาลาประชาคมบ้านไฮหย่องหมู่ที่1

เทศบาลตำบลไฮหย่องจัดกิจกรรมเสวนาและประชาคมในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่3 หมู่ที่1 ณ ศาลาประชาคมบ้านไฮหย่องหมู่ที่1 วันที่ 8 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเชื่อมหมู่ที่ ๕ – หมู่ที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเชื่อมหมู่ที่ ๕ – หมู่ที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ ๘ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ ๘ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร